نمايش محصول


نوعی بسته بندی که برای محافظت از قطعات پگیج وشوفاژ دیواری استفاده می شود وبرای حمل ونقل این نوع وسایل شکستنی بکار می رود.