نمايش محصول


این نوع قطعات برای تکثیر نهال ها در گلخانه ها به می روندو نوعی گلادان محسوب می شوند.