نمايش محصول


نوعی بسته بندی که برای محافظت از قطعات لباس شویی وقطعات بزرگ بکار می رود.