نمايش محصول


بلوک یونولیتی طی فرایند پخته شدن مواد پلی استایرن در دستگاه مواد پز ودوباره در دستگاه دیگری به نام بلوکر بخار داده وتولید می شود وبلوکها را به وسیله دستگاه دیگری به نام سی ان سی برش زده وبه ورق های مختلف درابعاد واندازه متفاوت تولید میکنند.