نمايش محصول


وزن این نوع بلوک ها متفائوت بوده ومیزان فشردگی آنها هم بسته به نیاز مشتری متفاوت است .