نمايش محصول


این نوع فوم ها بسته به نیاز مشتریان در اندازه های خواسته شده تولید مبه دست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این نوع فوم ها بسته به نیاز مشتری و اندازه های مختلف خواسته شده تولید ودر اختیار مشتریان قرار می گیرد.

از این نوع فوم های بسته بندی برای حفلظت صندلی کودک استفاده می شود.

 

 

 

 

ا