نمايش محصول


نوعی بسته بندی است که برای حمل ونقل ومحافظت از قطعات شکستنی استفاده می شود.وبا دستگاه پرس تولید شده وبه مصارف بسته بندی قطعات گاز فر می رسد.