نمايش محصول


این محصولات بسته به نیاز مشتری در اندازه وابعاد مختلف تولید می شود وبه تعداد ی که مشتری نیاز دارد تولید می شود.برای مرتب قرار دادن قطعات توستر ازاین نوع یونولیت استفاده می شود وحمل ونقل آسان تر میشود.واز شکستن این قطعات ظریف جلوگیری کرده وبار سالم به مقصد می رسد.