نمايش محصول


برای جا به جایی وچیدمان وسایل الکتریکی وارسال وحمل این نوع کالاها از نوعی فوم بسته بندی استفاده میشود که حمل بار آسان بوده ووسایل مورد نیاز مردم سالم به مقصد برسد.