نمايش محصول


برای سالم ماندن این وسایل حساس وچیدمان بهتر آنها وهمین طور حمل آسانتر این نوع محصولات وحفاظت این کالاها از نوعی فوم بسته بندی استفاده می کنند که نمونه ای از آن را می بینید.