نمايش محصول


استوانه پلاستوفوم جهت تزئین نمایشگاهها وتصاویر ساخته شده در مهد های کودک و... استفاده زیادی دارد.