نمايش محصول


نوعی بسته بندی که برای محافظت از وسایل وتجهیزات آشپز خانه  تولید واستفاده می شود.