نمايش محصول


در صنعت ماشین سازی برای جابه جایی قطعات وهمین طور بسته بندی آنه نیاز به این نوع فوم دارند وبسته به نیاز خود این محصول را سفارش می دهند.