نمايش محصول


نوعی فوم برای تزئینات که در مراسم وجشن ها ومهدهای کودک استفاده می کنند. ازاین نوع فوم ها برای پر کردن داخل عروسک ها وهمچنین پر کردن داخل پشتی ها وحتی خاک گلدان ها ودرباغچه ها استفاده می شود.

این نوع فوم های ریز به صورت رنگی نیز تولید شده ودر اختیار مشتری قرار می گیرد.