نمايش محصول


نوعی بسته بندی است که برای جابهجایی وچیدمان درست چسب ها بکار می رود.