نمايش محصول


نوعی محصول یونولیتی که برای تزئینات در مجالس عروسی وجشن های کودک و... کاربرد دارد.این نوع محصول را برای پل سازی نیز استفاده می کنند و در پل سازی برای پر کردن داخل پل ها از این نوع یونولیت استوانه ای استفاده می شود.