نمايش محصول


نوعی بسته بندی است که برای کف وروی اجاق گاز ایستاده تولید می شود وحمل ونقل  این محصول را اسان کده واز شکستن این محصول جلوگیری می کند.