نمايش محصول


دستگاه پرینتر بسیار حساس بوده وبرای جابه جایی قطعات این دستگاه از نمونه فوم بسته بندی استفاده می شود تا برای حمل این قطعات مشکلی به وجود نیامده واین قطعات به راحتی وسالم به مقصد برسد.