نمايش محصول


نوعی بسته بندی که برای محافظت از قطعات دیفرانسیل نیسان بکار می رود.