نمايش محصول


 وزن این نوع بلوک ها متفاوت می باشد وحتی خالص بودن  ومیزان فشردگی آن نیز بسته به نیاز مشتری تغییر می کند.