{مطالب} قیمت یونولیت تا چه حدی بستگی به تاریخ مصرف مواد اولیه دارد؟

تاریخ مصرف یا همان تاریخ انقضاء مواد اولیه عامل بعدی در تعیین قیمت یونولیت است این تاریخ معمولا 6 ماه پس از تولید در کارخانه است که به طرز نگهداری از آن در انبار ویا بر روی کشتی ویا حمل ونقل های جاده ای ومیزان آفتاب خوردگی وگرما وسرما بستگی دارد.